Podkarpackie

Redakcja

 

Godziny otwarcia: od 1 maja do 31 października - soboty, niedziele i święta 10-18, pozostałe dni 9-18, od 1 listopada do 31 kwietnia w godz. 8-14, Ceny biletów: dzieci, młodzież, emeryci - 5 zł, dorośli - 8 zł.:

Poprawiony (środa, 06 lutego 2019 11:23)

 

O jednostce

 

    Arboretum jest instytucją kultury podległą Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowie, która spełnia pożyteczne i społeczne zadania, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczej, ochrony dziedzictwa przyrody i kultury woj. Podkarpackiego. Jest jedną z nielicznych w kraju placówek naukowych zajmujących się ochroną rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych roślin.
 

Poprawiony (piątek, 08 marca 2019 11:30)

Więcej…

 

Instrukcja obsługi BIP

Podstawa funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej
Podmioty władzy publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.

Poprawiony (piątek, 17 września 2010 12:03)

Więcej…

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ARBORETUM I ZAKŁADU FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

     § 1. Regulamin organizacyjny Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach zwanego dalej „Arboretum” określa szczegółowo organizację i zasady kierowania jego pracą, zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Arboretum.

     § 2. Arboretum jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym, zwłaszcza w zakresie ochrony dziedzictwa przyrody i kultury, działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.);

 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.1614 t.j.);
 2. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 3. Statutu Arboretum nadanego Uchwałą Nr II/25/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2018 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Podk. w dniu 12 grudnia 2018 r., pod poz. 5382;
 4. niniejszego Regulaminu;
 5. innych obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ARBORETUM

       § 3.1. W skład struktury organizacyjnej Arboretum wchodzi:

1) Dział Arboretum AR-1;

2) Dział Muzeum Przyrodnicze AR-2;

3) Dział Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego AR-3;

4) Dział Zakład Fizjografii AR-4;

5) Dział Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych AR–5;

6) Dział Administracyjno-Gospodarczy AR-6, w skład którego wchodzi:

 1. stanowisko do spraw administracyjnych;
 2. stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony

ludności i obrony cywilnej;

 1. stanowisko do spraw bhp i ochrony danych osobowych.

   7) Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu – AR-7.

     2. W skład struktury organizacyjnej Arboretum wchodzi również stanowisko Głównego Księgowego AR-8.

   § 4. Strukturę organizacyjną oraz system nadzoru i podległości służbowych pracowników Arboretum przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

         § 5. 1. Działalnością Arboretum kieruje Dyrektor.

     2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

     3. Dyrektor zarządza Arboretum i reprezentuje je na zewnątrz.

     4. Dyrektor kieruje działalnością Arboretum przy pomocy zastępcy i kierowników

działów.

       5. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

          1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjno-administracyjnych,

             pracowniczych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, bezpieczeństwa i ochrony pracy, ochrony danych osobowych, spraw przeciwpożarowych;

           2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;

           3) nadzór nad majątkiem Arboretum;

           4) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

           5) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;

         6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

           7) ustanawianie i odwoływanie pełnomocnictw;

           8) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o

               podobnych celach oraz właściwymi organami administracji państwowej i

               samorządowej.

     6. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora Arboretum zastrzeżone są sprawy związane z :

         1) określeniem zasad pracy w Arboretum;

         2) nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Arboretum;

         3) ustalaniem szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników i trybu

             załatwiania powierzonych im spraw;

         4) wydawaniem aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń;

         5) nadzorowaniem działalności kierowników działów.

           § 6. 1. Dyrektor kieruje Arboretum przy pomocy Zastępcy, którego powołuje i

       odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego.

       2. Zastępca Dyrektora kieruje bieżącą działalnością podległego mu bezpośrednio Działu

           Arboretum.

       3. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:

 1. kierowanie działalnością z zakresu urządzania i utrzymania kolekcji roślin oraz ekspozycji roślin , a także ich udostępnianie do zwiedzania publicznego;
 2. gromadzenie i prowadzenie naukowo udokumentowanych kolekcji roślin i udostępnianie materiału roślinnego innym jednostkom i instytucjom;
 3. nadzór nad produkcją i sprzedażą roślin, wykonywaniem usług ogrodniczych oraz organizowaniem doradztwa ogrodniczego;
 4. planowanie i prowadzenie badań naukowych w oparciu o zgromadzone kolekcje roślinne oraz publikowanie wyników badań;
 5. współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi w kraju i za granicą, w szczególności uczestnictwo w pracy rad i stowarzyszeń naukowych, udział i organizowanie konferencji, sesji naukowych, zjazdów, sympozjów i seminariów oraz wymiana prac i materiału roślinnego;
 6. prowadzenie szkółek gruntowych drzew owocowych dla potrzeb kolekcji;
 7. przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Arboretum;
 8. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów porządkowych, ppoż. i bhp.


         § 7. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw płacowych, rozliczeń w ZUS i Urzędzie Skarbowym;
 2. prowadzenie wymaganych ewidencji księgowych;
 3. kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę do regulowania zobowiązań;
 4. prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
 5. przygotowywanie projektów instrukcji finansowo-księgowych;
 6. nadzór całokształtu prac z zakresu rachunkowości;
 7. sprawowanie kontroli nad wykonywanymi operacjami finansowymi i gospodarczymi;
 8. informowanie Dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z obsługą finansową jednostki.

               § 8. 1. Przy Arboretum działa Rada Naukowa jako organ doradczy i opiniodawczy

           Dyrektora.

  1. Rada Naukowa składa się z jedenastu członków, powoływanych
   i odwoływanych przez Dyrektora.
  2. Rada Naukowa opiniuje sprawy związane z prowadzeniem działalności naukowej i

                   kulturalno-oświatowej Arboretum.

 1. Rada Naukowa uchwala regulamin, który określa zasady działania i podejmowania uchwał.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES ZADAŃ DZIAŁÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

       § 9. Do zakresu działania Działu Arboretum należy w szczególności prowadzenie:

1) Dendroflory, co obejmuje:

   a) gromadzenie i utrzymywanie zgodnie z wymaganiami hodowli i uprawy roślin

       kolekcji drzew i krzewów, według określonej metodyki i potrzeb,

   b) prowadzenie badań w zakresie ekologii, biologii i introdukcji wybranych

       gatunków roślin w kolekcjach dendrologicznych,

   c) współpracę z innymi placówkami naukowymi i arboretum w kraju i za granicą,

   d) prowadzenie dokumentacji kolekcji i zbiorów;

2) Ogrodów pomologicznych w Bolestraszycach i Cisowej - narodowej kolekcji historycznych drzew owocowych, które:

a) utrzymują kolekcję historycznych drzew owocowych w warunkach ogrodowych,

b) prowadzą dobór materiału, selekcję, uprawę, obserwacje i badania,

c) prowadzą badania terenowe i zbiór materiału do rozmnażania,

d) prowadzą dokumentację kolekcji;

3) Kolekcji roślin bagiennych i wodnych w ramach których:

a) gromadzą kolekcję roślin wodnych i bagiennych,

b) prowadzą dokumentację kolekcji;

4) Szkółek, szklarni, roślin użytkowych, które:

a) przygotowują materiał szkółkarski,

b) prowadzą systematyczne poszukiwania gatunków i odmian o szczególnie cennych cechach

   dla dalszej selekcji i uprawy,

c) utrzymują i wzbogacają kolekcję roślin oranżeryjnych i szklarniowych;

5) Kolekcji roślin rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych, w ramach której:

a) gromadzi i utrzymuje gatunki rzadkie, zagrożone, ginące i chronione,

b) podejmuje próby introdukcji gatunków rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych w

   warunkach uprawy,

c) eksponuje zgromadzone rośliny w Arboretum,

d) prowadzi obserwacje w kolekcjach w zakresie fenologii, biologii i ekologii,

e) odszukuje stanowiska gatunków rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych,

f) prowadzi dokumentację kolekcji;

6) Alpinarium skalniaka w ramach którego:

a) gromadzi rośliny,

b) prowadzi uprawę zgromadzonych roślin,

c) prowadzi obserwacje nad aklimatyzacją, biologią i ekologią oraz fenologią roślin,

d) prowadzi dokumentację kolekcji;

7) działalności rolniczej.

         § 10. Do zakresu działania Działu Muzeum Przyrodniczego należy w szczególności prowadzenie:

1) Pracowni - Zbiory Przyrodnicze, która: gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały dotyczące ochrony dziedzictwa przyrody i   kultury, historii ziemi, budowy geologicznej, fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia;

2) Galerii, która:

     a) przygotowuje stałe i okresowe wystawy przyrodnicze, poplenerowe, fotograficzne,

         plastyczne i inne,

     b) opracowuje katalogi wystaw.

         § 11. Do zakresu działania Działu Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego należy w szczególności:

 1. koordynowanie i prowadzenie działalności oświatowej (lekcje przyrodnicze, muzealne, odczyty, prelekcje, spotkania przyrodnicze, praktyki);
 2. przygotowanie ścieżek przyrodniczych (tablice z nazwami roślin, tablice poglądowe kulturalnych, artystycznych i innych, itp.);
 3. współpraca z placówkami oświatowymi, zakładami pracy, stowarzyszeniami, mediami oraz samorządem lokalnym w zakresie upowszechniania i promowania działalności Arboretum;
 4. gromadzenie ,przygotowanie materiałów reklamowo-promocyjnych;
 5. prowadzenie ewidencji i statystyki ruchu turystycznego;
 6. prowadzenie pracowni plastycznej, która organizuje zajęcia pomocnicze z zakresu edukacji kulturowo-przyrodniczej.

         § 12. Do zakresu działania Działu Zakład Fizjografii należy w szczególności prowadzenie:

 1. Pracowni Naukowo-Badawczej wykonującej działalność naukową w zakresie:
 2. inspirowania, konsultacji i kontroli prac badawczych wykonywanych przez własną lub obce placówki naukowe,
 3. monitoringu i prognozowania zmian w środowisku przyrodniczym,
 4. badań nad ekologią i biologią gatunków roślin i zwierząt,
 5. introdukcji i utrzymania rzadkich, ginących i zagrożonych gatunków roślin na stanowiskach wtórnych i zastępczych,
 6. utrzymania kolekcji w warunkach in i ex situ;
  1. Pracowni - Index Seminum, która:
 7. gromadzi nasiona roślin, przede wszystkim z kolekcji własnych,
 8. przechowuje nasiona,
 9. prowadzi wymianę nasion pomiędzy instytucjami w kraju i za granicą,
 10. prowadzi podstawowa dokumentację w zakresie wymiany próbek nasion;
  1. Pracowni Zielnikowej, która:
 11. dokonuje zbioru materiału zielnikowego,
 12. przechowuje, oznacza i etykietuje zbiory,
 13. włącza zebrany materiał do zbiorów zielnikowych, zabezpiecza i konserwuje,
 14. udostępnia zbiory.

       § 13. Do zakresu działania Działu Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych należy w szczególności prowadzenie:

 1. Pracowni Naukowej, która:
 2. gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia dokumentację,

w zakresie założeń ogrodowych,

 1. prowadzi prace zabezpieczające i konserwatorskie,
 2. inwentaryzuje, kataloguje i opracowuje dokumentację dotyczącą założeń ogrodowych,
 3. prowadzi badania nad dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym Małopolski,
 4. prowadzi badania nad zmianami w krajobrazie wiejskim i miejskim w Małopolsce;
  1. Biblioteki, która:
 5. gromadzi księgozbiór dotyczący dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego,
 6. prowadzi komputerowy katalog biblioteczny,
 7. udostępnia zbiory;
  1. Wydawnictwa, które:
 8. wydaje stały periodyk pt. Arboretum Bolestraszyce,
 9. wydaje prace naukowe i popularnonaukowe,
 10. wydaje Index Seminum,
 11. wydaje katalogi, foldery itd.
 12. prowadzi wymianę wydawnictw,
 13. wykonuje prace redakcyjne i techniczne.

   § 14. Do zakresu działania Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności :

 1. W ramach stanowiska do spraw administracyjnych:
 2. zabezpieczenie prawnych, materialnych i technicznych podstaw funkcjonowania Arboretum,
 3. prowadzenie bezpośredniego dozoru mienia i obiektów wchodzących w skład Arboretum,
 4. zapewnienie obsługi i przeglądów urządzeń technicznych, taboru samochodowego, ciągników, sprzętu ogrodowego, hydroforni i ujęć wody,
 5. prowadzenie książek pojazdów mechanicznych i rozliczanie paliwa,
 6. prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych,
 7. dbałość o należyty stan techniczny nieruchomości,
 8. sprawowanie nadzoru nad prowadzoną działalnością dodatkową,
 9. dokonywanie zakupów materiałów biurowych, budowlanych, odzieży ochronnej, środków czystości i innego sprzętu niezbędnego do działalności,
 10. koordynacja i ustalanie dyżurów na ekspozycjach muzealnych oraz organizacja dozoru nocnego,
  1. W ramach stanowiska do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej:
 11. realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej,
 12. udostępnianie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 13. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych;
  1. W ramach stanowiska do spraw bhp i ochrony danych osobowych należy:
   1. prowadzenie wszelkich spraw z zakresu ochrony danych osobowych ,
   2. wykonywanie czynności Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
   3. prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż.

§ 15. Do zakresu działania stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy:

 1. prowadzenie korespondencji i rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 3. prowadzenie archiwum zakładowego,
 4. prowadzenie spraw kadrowych, socjalno-bytowych ,
 5. prowadzenie rejestru zarządzeń i upoważnień Dyrektora Arboretum.

§ 16. 1. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników należą :

 1. dobra znajomość przepisów powszechnie obowiązujących, stanowiących podstawę prawną realizowanych spraw;
 2. sumienne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności, regulaminów i zarządzeń dyrektora oraz poleceń służbowych;
 3. systematyczne pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
 4. dbałość o mienie;
 5. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 6. przestrzeganie porządku i dyscypliny , w tym przepisów bhp i ppoż.

2. Pracownicy wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności.

3 . Projekty zakresów czynności dla pracowników przygotowują kierownicy komórek

      organizacyjnych.

            

           § 17.1. Pracą poszczególnych działów kierują kierownicy.

     2. Poszczególne działy prowadzą prace naukowe , działalność edukacyjną ,zwłaszcza w

         zakresie ochrony i upowszechniania dziedzictwa przyrody i kultury, prowadzą

         działalność w zakresie dokumentacji przyrodniczej i dydaktycznej, współpracują i

         wnioskują zlecanie tych prac osobom i instytucjom współpracującym z Arboretum.

       3. W razie czasowej nieobecności kierownika zastępstwo pełni pracownik wyznaczony           przez Dyrektora .

       4. Zastępstwo za pozostałych pracowników ustalają osoby kierujące działami.

 

ROZDZIAŁ V

REALIZACJA ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH

                 § 18. 1. Do realizacji zadań szczególnych (kompleksowe prace porządkowe i

           pielęgnacyjne oraz nasadzeniowe w kolekcjach roślin, a także konferencje, wystawy i

         inne imprezy) Dyrektor może powołać zespół pracowników.

       2. Dla powołanego zespołu Dyrektor określa harmonogram prac, ustala sposób

           kierowania zespołem oraz zasady kontroli jego prac. W realizacji zadań szczególnych

           udział biorą wszyscy pracownicy do tego powołani, niezależnie od podległości

           służbowej.

    3. Dyrektor, pracownicy merytoryczni, a także stażyści i praktykanci z uwagi na potrzebę  

           zabezpieczenia żywych kolekcji roślin i obiektów mają prawo zamieszkiwania w

           miejscu pracy.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ

         § 19 . 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Arboretum uprawniony jest  

     Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności instytucji, realizację zadań oraz

     podejmowane decyzje.

2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
     w imieniu Arboretum.

3.   Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem

     nieważności.

4.   Udzielenie i odwołanie pełnomocników, z wyłączeniem pełnomocników procesowych,

     podlega obowiązkowi ujawnienia w rejestrze instytucji kultury prowadzonym
     przez Województwo.

       § 20 . W razie nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora obowiązków służbowych zastępstwo pełni Zastępca Dyrektora, działający w granicach pełnomocnictwa.

     § 21 .W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora oraz Zastępcę ,Arboretum reprezentuje pracownik działający na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Arboretum.

     § 22. 1.Dyrektor może udzielić poszczególnym pracownikom pełnomocnictwa do załatwienia indywidualnych spraw.

2. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1 są imienne i udzielane w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 winno precyzyjnie określać zakres spraw objętych upoważnieniem.

4.Podpisane pełnomocnictwo jest rejestrowane w rejestrze upoważnień i pełnomocnictw prowadzonym przez stanowisko do spraw obsługi sekretariatu.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

     § 23. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy podpisywanie następujących

dokumentów i korespondencji:

 1. kierowanych do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej;
 2. zarządzeń i innych aktów wewnętrznych;
 3. decyzji administracyjnych;
 4. zarządzeń pokontrolnych.

     § 24. 1. Dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektorowi powinny być uprzednio zaparafowane przez pracownika, który przygotował projekt dokumentu.

2. Projekty dokumentów dotyczące operacji gospodarczych i finansowych , a w szczególności czynności mogących pociągnąć za sobą zobowiązania pieniężne , winny uzyskać kontrasygnatę Głównego Księgowego .

3. Pisma w sprawach wymagających specjalnej wiedzy prawniczej powinny być parafowane przez radcę prawnego.

     § 25. 1. Dyrektor podpisuje pisma i inne dokumenty stosując pieczęć nagłówkową:

„Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach” oraz pieczęć podpisową „Dyrektor

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - imię i nazwisko”.

2. W razie nieobecności Dyrektora pisma i inne dokumenty podpisuje Zastępca pieczęć nagłówkową „Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach” oraz pieczęć podpisową „Zastępca Dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach – imię i nazwisko.

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

       § 26.1.Kontrola wewnętrzna jest zbiorem procedur i mechanizmów organizacyjnych służących do osiągnięcia , w szczególności następujących celów:

 1. promowania prawidłowych, oszczędnych, wydajnych i skutecznych działań;
 2. zabezpieczenie posiadanych zasobów przed ich utratą w wyniku marnotrawstwa, nadużyć , złego zarządzania i innych nieprawidłowości;
 3. przestrzeganie prawa, zarządzeń Dyrektora i innych aktów wewnętrznych;
 4. gromadzenie i utrzymywanie zbioru wiarygodności danych finansowych i administracyjnych.

2. Elementem kontroli wewnętrznej jest kontrola finansowa dotycząca związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.

       § 27. 1. System kontroli wewnętrznej Arboretum obejmuje kontrolą funkcjonalną wszystkich pracowników Arboretum i Zakładu Fizjografii.

2. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych zadań wykonują : Dyrektor, Główny Księgowy oraz pracownik do spraw administracyjnych.

3. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są kontrole doraźne.

4. Kontrole doraźne zarządza , a także określa ich zakres, Dyrektor.

      

         § 28. 1. Ogólny nadzór nad skutecznością kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor.

2. Z prowadzonej kontroli sporządza się protokół lub notatkę służbową (w przypadku, gdy postępowanie kontrolne przeprowadza się w formie uproszczonej). W dokumentach tych wskazuje się zarówno na właściwe prowadzenie spraw, jak i stwierdzenie nieprawidłowości.

3. Protokół powinien być zakończony proponowanymi wnioskami lub zaleceniami.

4. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla kontrolującego i jednego egzemplarza dla kontrolowanego.

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

        

         § 29. Dyrektor ma obowiązek przyjmowania stron w sprawie skarg i wniosków we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 do 12.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

         § 30. 1. Odpowiedzialny za prawidłowe załatwienie skarg w Arboretum jest pracownik do spraw administracyjnych.

2. Wszystkie skargi do Arboretum podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez pracownika   do spraw obsługi sekretariatu.

3. Osoby zobowiązane do załatwienia skarg określa Dyrektor.

4. Skargi powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna.

§ 32. Klasyfikację rzeczową i archiwalną akt określa „jednolity rzeczowy wykaz akt”.

§ 33. Zmiana regulaminu wymaga zastosowania trybu właściwego do jego nadania.

§ 34. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 2 z dnia 4 stycznia 2008 roku.

§ 35. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego wprowadzenia.

 

Poprawiony (piątek, 08 marca 2019 11:34)

 
Powiaty